Extrastiftelsen støtter
Drammen Flyklubb


Støtt flyklubben: 

Postmottak:
Klikk for e-post

 

Besøkstall:
240.693

[ Introtur motorfly - seilfly | Seilflyging for funksjonshemmede | Nabokontakt ]


SISTE NYTT

Vellykket årsmøte på Hokksund flyplass!

Årsmøtet 2018 ble gjennomført med god stemning, og på relativt kort tid. Det var enighet om alle saker. Kasserer og revisor hadde gjort en svært god jobb, noe som også gjaldt valgkomiteen.

Høydepunkter fra møtet:

Svært gode resultater for motorgruppa, seilflygruppa leverte også solid. For begge gruppene skyldes delvis de gode resultatene at en del vedlikeholdskostnader fra 2017 betales i 2018.

Gruppe Driftsinntekter Driftsresultat Resultat i prosent Gjeld 31.12.2017
Motor 659 557 311 107 47,2 % 349 504
Seil 882 949 263 878 29,9 % 1 288 250
Mikro 354 229 30 541 8,6 % 1 148 806

I regnskapstallene er både renter og avdrag på lån tatt med, da avdragene føres som avskrivning.

Skulle disse resultatene fortsette, er det vel grunn til å diskutere om prisene er for høye i seil og motor.

Valg

  • Hans Magnus Borge ble valgt til leder av hovedstyret 
  • Erik Liaklev fortsetter som seilflyleder
  • Jarle H Hansen fortsetter som mikroflyleder
  • Sture Alvsaker tar over som leder av motorflygruppa

Budsjetter og saker

  • Budsjetter for alle grupper og hovedstyre vedtatt iht til forslag. 
  • Under budsjett: Seilflygruppa fortsetter offensiv satsing på ungdommer. Bruker iht til budsjett ca 1200 kr av hvert årskort til ungdomsarbeid.
  • Det ble vedtatt å selge LN-DFL, samt å søke lån for restfinansiering av motorbyttet i LN-DFM. Etter dette vil LN-DFM ha en belåningsgrad på om lag en tredjedel.

2018.05.16, KS

Årsmøte i Drammen Flyklubb #2

Dessverre foreligger fortsatt kun foreløpig saksliste. Leder og hovedstyre er forespurt, men har ikke kommet med oppdatert saksliste.

Vedlegget ble for en uke siden oppdatert med budsjett for hovedstyre og motorflygruppen. Forslag om vedtektsendringer er fortsatt ikke lagt med, og kan trolig ikke behandles på årsmøtet.

Foreløpig saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Drammen Flyklubb

Styret viser til innkalling av årsmøte av 14.04.18

Årsmøtet avholdes den 15.05.18 på Hokksund Flyplass.

Under følger saklisten for årsmøte:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder også gruppenes årsberetninger (ref. vedlegg 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4 og HC)

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (ref. vedlegg 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, og 6)

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1: Vedtektsjustering (ref. vedlegg 7 (mangler))

Sak 10.2: Budsjettregel (ref. vedlegg 8)

Sak 10.3: Finansiering av motorbytte i Cessna (ref. vedlegg 9)

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta Drammen Flyklubbs budsjett (ref. vedlegg 10, 11, 12 og 13)

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styreleder

13.2 Nestleder

13.3 Øvrige styremedlemmer

13.4 Varamedlemmer

13.5 To revisorer

13.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

13.7 Leder, medlemmer og varamedlem av valgkomiteen

Andre forslag og innstillinger for årsmøte 15.05.18 bes innsendt til hovedstyret snarest slik at de kan innarbeides for utsendelse til alle klubbmedlemmer minst én uke før vårt årsmøte.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret, Drammen Flyklubb

2018.05.15, KS

 

Årets bilder:
På vei til Torp
Historiske bilder:
Bildet viser Jørgen Gløersen med sin hengeglider, tatt i Lier i 1912. Desverre har det sneket seg inn feil bilde av Jørgen Gløersen i historieboken om Drammen Flyklubb.
Flyparken:
Notodden

 

Årsmøte i Drammen Flyklubb

Viser til tidligere utsendt innkallelse fra styret og vedlegger foreløpig saksliste med underliggende doc ihht. gjeldende bestemmelser. Se vedlegget.

Årsmøtet avholdes den 15.05.2018 kl. 19:00 på Hokksund Flyplass.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret snarest til styret@drammenflyklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.drammenflyklubb.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Drammen Flyklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten (viser til minidrett). Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

2018.05.02, MH/KS

Årsmøte Drammen flyklubb avholdes 15. mai 2018

Det er kalt inn til årsmøte 15. mai 2018 klokken 19.00 på klubbhuset på Hokksund flyplass. 

Etter lovene skal forslag sendes til styret senest to uker før årsmøtet, og endelig saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig minst en uke før årsmøtet.

2018.04.30, KS

Teorikurs Seilfly

Vi ønsker velkommen til grunnleggende teorikurs for seilfly, oppstart onsdag 17. januar kl. 18.30. Kurssted er Idrettens Hus i Drammen. Kurset går over 9 kvelder, og er primært for deg som har lyst til å starte med seilflyging, som er interessert i å lære litt mer om denne fantastiske sporten, eller er/har vært seilflyger og ønsker litt oppfriskning.

Les mer her

2018.01.04, JV/KS

Arkiv 2017

Arkiv alle

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke

Status:
ENHS
LN-ACF
LN-DFK
LN-DFL
LN-DFM
LN-YDM
Seilflyging
myWebLog status pr.:
20.05.2018 23:36:41


Booking:
ObjektFraTil
LN-DFL20.05 12:0020.05 14:26
LN-YDM20.05 12:0020.05 13:31
LN-YDM20.05 14:0020.05 16:00
LN-YDM20.05 16:0020.05 17:00