[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


LN-DFK - informasjon

Utsjekk

Utsjekk skal flys med instruktør godkjent av DFK/S.

Kandidtater med minst 10t erfaring med constant speed propell: Minimum teknisk flytid 45 min og 5 landinger. I tillegg til nødprosedyrer skal minst følgende airwork gjennomføres; stall, slow flight, steep turns.

Kandidater med mindre enn 10t erfaring på constant speed propell: Som over men 1t teknisk flytid og 8 landinger

Teknisk spørsmålskjema skal besvares og gjennomgås før flyging.

Flight manual

Manualen kan lastes ned kapittel for kapittel i pdf-format eller i en pakket fil (zip-fil)

King/Bendix KMD150

Flyet er utstyrt med en King/Bendix KMD150 GPS med moving map. Brukermanualen finnes som et pdf-dokument og kan lastes ned som en zip-fil her (1.5 MB)

Forsikring/egenandel/selvassuranse

Fom. 1/5-2004 er det krav til minimum 100 timer flytid for å være fartøysjef. Flyet er ikke forsikret for grunnskoling, og det er heller ikke tegnet sete-forsikring (ulykkesforsikring) ut over obligatoriske forsikringer.

Selvassuransefondet for DFK/M dekker ikke flyging med flyet, flyger må melde seg inn i DFK/S selvassuransefond. Unntatt er slepeflyging for DFK/S. Hvis flyger er medlem av et annet selvassuransefond som dekker egenandel på forsikring på LN-DFK, kreves ikke medlemskap i seilflygruppas selvassuransefond. Da må beskjed gis til Styret i Seilflygruppa og kasserer.

Skade oppstått som følge av skjødesløs bakkehåndtering eller opplagte flygerfeil, som påkjørsler, kjøring utenfor rullebane, start av motor med tauestag på o. l. dekkes av flyger med inntil kr 10.000,-

Flyger kan velge å ikke være medlem av selvassuransefond, men garanterer da for forsikringens egenandel (eller inntil 50.000,- dersom egenandelen overstiger dette) ved evt skade. (Pr. 1/10-2004 er egenandelen kr. 25.000) Flyger må i så fall levere skriftelig beskjed (skjema her) til Styret i seilflygruppa før flyging finner sted. Se Statutter for Selvassuransefond DFK/S.

 


Opp
Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke

Motorfly:
LN-ACF
LN-DFK
LN-DFL
LN-DFM

Seilfly:
LN-GHC
LN-GCJ
LN-GCM
LN-GDW

Slepefly:
LN-DFK

Mikrofly:
LN-YDM