[ Lover og instrukser ]
 

Vedtekter for Cubgruppa Drammen Flyklubb.

 
 

1. Formål og eierskap.

Cubgruppa er et selvstendig andelslag som har som formål å drifte LN - ACF økonomisk uavhengig av Drammen flyklubb. LN-ACF skal inngå i Drammen Flyklubb Motor's vedlikeholdsrutiner og driftsopplegg.

Luftfartøyet skal vedlikeholdes så nær sin opprinnelige stand som praktisk mulig.
I sitt arbeide skal Cubgruppa samarbeide med relevante militære og sivile myndigheter og institusjoner. For øvrig gjelder hovedklubbens formålsparagraf også fullt ut for Cubgruppa.

LN-ACF eies av andelslaget Cubgruppa Drammen Flyklubb.

Nye medlemmer skal fortrinnsvis tilbys andeler fra Drammen Flyklubb Motor's deler.
Medlemmer med mer enn en andel kan pålegges å selge andel(er) til nye medlemmer.
Summen av andelenes pålydende verdi skal ikke overstige flyets reelle verdi (forsikringssum)

 

 

2. Medlemskap.

Medlemmer av Cubgruppa må være medlemmer av Drammen Flyklubb Motor og betaler sin kontingent dit via NAK. Drammen Flyklubbs regler for kontingent gjelder derfor også medlemmer av Cubgruppa. Alle medlemmer må ha minst en andel à kr. 2 500,-.

 

 

3. Årsmøtet

Cubgruppas øverste organ er andelslagets årsmøte som har den avgjørende myndighet i alle gruppens saker. Medlemmene har stemme(r) i henhold til antall andeler.
Årsmøtet består av andelshavere som i tillegg har betalt sin kontingent til NAK i inneværende år. Det ordinære årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Styret innkaller årsmøtet med minst to ukers varsel. Saker som medlemmer ønsket fremmet må framlegges minst en uke før årsmøtet.

På den ordinære årsmøtet behandles følgende:

* Godkjennelse av innkalling.
* Valg av ordstyrer og referent
* Fastsettelse av stemmetall og godkjennelse av fullmakter.
* Dagsorden i henhold til vedtektene.
* Cubgruppas årsberetning.
* Cubgruppas regnskap/budsjett.
* Fastsettelse av retningslinjer for neste års virksomhet.
* Behandling av innkomne saker.
* Valgkomiteens innstilling på valg av:
* Leder.
* Sekretær.
* Kasserer.
* Styremedlem.
* Revisor.
* Styrets innstilling til valgkomité med 2 medlemmer

Styret velges for en periode på 2-to år, men slik at ikke alle velges samtidig.

Årsmøte behandler Cubgruppas vedtekter.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret anser det nødvendig, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigete medlemmene skriftlig krever det. Innkalling skal skje med minst en ukes varsel.

 

 

4. Styret

Årsmøtet velger et styre som står for den daglige drift av Cubgruppa. Det valgte styret består av leder, kasserer, sekretær og et styremedlem.

Styret velges for to år, men slik at ikke alle velges samtidig.

Styret holder møte når leder eller to av de andre medlemmene anser det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når leder og minst ett av de andre medlemmene er til stede. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Leder tegner Cubgruppa.

Styret har adgang til å engasjere eller avskjedige personer som det finner nødvendig for Cubgruppas drift, samt fastsette eventuelle kompensasjoner innenfor gruppas økonomiske rammer.

Styret skal føre nødvendige protokoller for styremøter og utvalgsmøter.
Vedtak skal protokollføres.

Styret forbereder medlemsmøter i samsvar med Cubgruppas formålsparagraf.
Medlemsmøter kan holdes sammen med Drammen Flyklubb.

Styret sørger for ved medlemsmøter eller på annen måte, å holde medlemmene underrettet om Cubgruppas virksomhet.

 

 

5. Utmelding og eksklusjon
Utmelding skal skje skriftlig til Cubgruppas styre.
Et utmeldt medlem har krav på tilbakebetaling av sin andel i Cubgruppas luftfartøy senest ett år etter utmeldingsdatoen. Forfalte andeler bærer ikke renter. Drammen Flyklubbs regler for eksklusjon gjelder også for Cubgruppa.

 

 

6. Lovendringer

Forslag til endringer av disse vedtekter kan fremmes så vel på ordinært som på ekstraordinært årsmøte. Vedtak krever 2/3 av de avgitte stemmer.

 

 

7. Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Formue eller eiendeler som Cubgruppa disponerer ved oppløsning, skal først dekke tilbakebetaling av andeler, deretter andre fordringer som medlemmene har i gruppa. Overskytende midler etter dette tilfaller Drammen Flyklubb.

 

 

8. Drift av gruppas fly

Fartøysjef må være medlem av Cubgruppa Drammen Flyklubb.
Styret kan dispensere fra dette på spesielle vilkår.

Vedlikehold skal utføres i henhold til NAK og Luftfartstilsynets bestemmelser, og inngå i Drammen Flyklubb Motor sitt vedlikeholdsprogram. Medlemmene skal sørge for renhold.
Timeprisen skal innbefatte avsetning av midler til motor / skrog / propell.

Cubgruppa inngår i Drammen Flyklubbs selvassuransefond, og fartøysjef må ha gyldig medlemskap i dette fondet.

Fartøysjef må ha minst 100 timer total flygetid.