[ Introtur motorfly - seilfly | Seilflyging for funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Oppdatert: 2018-07-31
Dokument: LI-01-06

Generelle bestemmelser for bruk av Hokksund flyplass

 1. Hokksund Flyplass er etablert og blir drevet av Drammen Flyklubb.
 2. All virksomhet på eller i tilknytning til flyplassen er underlagt Drammen Flyklubbs bestemmelser.
 3. Flyplassen kan generelt benyttes av alle typer småfly som tilfredsstiller støynormene i henhold til BSL B 2-2.
 4. For fly som ikke opereres av Drammen Flyklubb betales landingsavgift i henhold til særskilte bestemmelser.
 5. Alle besøkende fly må innhente forhåndstillatelse før landing kan foretas (PPR).
 6. All skoleflyging fra Hokksund Flyplass skal skje i regi av Drammen Flyklubbs flyskole.
 7. Landingsstrening kan kun foretas av klubbens fly eller fly med stasjoneringsavtale.
 8. Parkering av fly på flyplassen skal godkjennes av Drammen Flyklubb og parkeringsavgift betales i henhold til særskilte bestemmelser.
 9. Alle flybevegelser skal følge Drammen Flyklubbs prosedyrer og instrukser. Enhver som ønsker å benytte plassen plikter å gjøre seg kjent med disse.
 10. Flybevegelser i luften i forbindelse med avgang og landing skal foregå i henhold til innflygingskart for Hokksund Flyplass. (Ref. Jeppesen Airfield Manual)
 11. For å begrense støyproblemene skal unødig motorbruk og brå manøvrer i forbindelse med avgang og landing unngås.
 12. Hokksund Flyplass kan ihht. konsesjon brukes i dagslys. Hokksund flyplass er åpen i følgende tidsrom: 
  a) Hverdager kl 08:00 til kl 20:00
  b) Lørdager kl. 10:00 til kl. 18:00
  c) Søn- og helligdager fra kl 12:00 til kl 18:00.
 13. Styret i Drammen flyklubb kan i enkelttilfeller tillate tidligere avganger i månedene mars, april og mai. Styret kan også åpne for enkeltstående avganger og landinger tilknyttet turflyging bort fra og tilbake til flyplassområdet alle dager frem til kl. 23.
 14. Flyplassen er stengt: 1. juledag, 17. mai, 1. søndag i mai, juni, juli og august.
 15. Ved sleping av seilfly skal de til enhver tid gjeldende bestemmelser og instrukser følges.
 16. Generell dispensasjon fra ovennevnte regler gjelder for ambulanseflyging, ettersøkning ledet av politi eller lensmann, og militære flybevegelser.
 17. Flyging med modellfly drevet med forbrenningsmotor er forbudt fra Hokksund Flyplass. Andre former for modellflyging er kun tillatt for medlemmer av Drammen Flyklubb, og skal drives på en slik måte at dette ikke sjenerer flyplassens naboer og den øvrige trafikk.
 18. Ved brudd på ovennevnte regler iverksettes forføyninger i henhold til klubbens instrukser.
 19. Disse bestemmelser revideres ihht. gjeldende konsesjon og regelverk.
Disse bestemmelser kompletteres av:

  Dokumenthistorikk:
 • Rev. 02: Oppdatert trykkfeil i pkt. 11 (2004-08-25)
 • Rev. 03: Oppdatert ihht. konsesjon pkt. 10, 11, 17 (2006-06-09)
 • Rev. 04: Oppdatert ihht. konsesjonsperioden 2011-2016 (2011-11-29)
 • Rev. 05: Oppdatert ihht. endring i åningstid (2013-06-15)
 • Rev. 06: Oppdatert ihht. konsesjonsperioden 2018-2028 (2018-07-31)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke